ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Τα έξοδα αποστολής και επιστροφής βαρύνουν τον πελάτη. Τα προϊόντα προς επιστροφή πρέπει να είναι στην κατάσταση που παρελήφθησαν, στην αρχική τους συσκευασία και να συνοδεύονται από τα ανάλογα έγγραφα. Δεν επιστρέφονται είδη μιας χρήσης και ωτοβύσματα που έχει ανοιχθεί η συσκευασία τους. Εφ’όσον το αντίστοιχο προϊόν είναι διαθέσιμο το ελαττωματικό ανταλλάσσεται με καινούργιο. Σε άλλη περίπτωση, επιστρέφεται το αντίτιμό του.